công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đơn vị: Trường mầm non Phước Hòa
Mã NDKT: 622
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO
NĂM 2018
STT Chỉ tiêu Tổng cộng dự toán được giao Ghi chú
A TỔNG THU 346,500,000
I TỔNG THU 346,500,000
1 Thu học phí 346,500,000
II SỐ THU NỘP NSNN
III SỐ ĐƯỢC ĐỂ LẠI CHI THEO CHẾ ĐỘ 346,500,000
1 Thu học phí 346,500,000
2 Thu đóng góp ủng hộ
B DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 11,403,933,000
I Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 8,208,284,000
1 Các khoản thanh toán cá nhân 5,935,084,000
2 Chi về hàng hóa dịch vụ 1,943,000,000
3 Chi các khoản khác 330,200,000
II Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 3,195,649,000
1 Các khoản thanh toán cá nhân 2,274,849,000
2 Chi về hàng hóa dịch vụ 920,800,000
C DỰ TOÁN CHI NGUỒN KHÁC 346,500,000
I Học phí 346,500,000
1 Các khoản thanh toán cá nhân 138,600,000
2 Chi về hàng hóa dịch vụ 190,575,000
3 Chi các khoản khác 17,325,000
Ngày 16 tháng 05 năm 2018
    Kế toán Thủ trưởng đơn vị
Hồ Thị Loan Đoàn Thị Hoàn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *